Vanit — 6 oferte pe Joom

Părtășia penisului. Creștere a prețurilor la Samara Membru

Vasile C. Dacă în primele două delimitam net onomastica de lexicologie, de fapt o opţiune artificială, căci, de regulă, ambele compartimente părtășia penisului completează reciproc, volumul de faţă este structurat altfel.

El cuprinde, mai întâi, două secţiuni ample: I. Astronimia — categorie onomastică şi II. Glose biblice. Semantica unor cuvinte şi sintagme din Sfânta Scriptură. Prima a părtășia penisului scrisă acum 25 de ani, folosindu-mă, în principal, de două lucrări Otescu şi Karpenko Apariţia lucrării în întregime stând mereu sub semnul incertitudinii, au apărut, de-a lungul anilor, câteva părţi, ca articole de sine stătătoare, în diverse publicaţii.

A doua, Glose biblice În partea a doua a lucrării, capitolul III este alcătuit din diverse articole apărute în publicaţii lingvistice din ţară, comunicări de la întruniri filologice unele dintre ele nepublicate.

De asemenea, am extras dintr-o lucrare mai amplă, care nu a putut să apară în întregime, două secţiuni reproduceri după mapele cadastrale ale localităţilor Petroşniţa şi Teregova, precum şi un amplu extras din Conscripţia localităţii Gârlişte material pus la dispoziţie de istoricul Valeriu Leu.

Cea de a patra secţiune cuprinde câteva articole mărunte, despre lexic şi onomastică. În sfârşit, înaintea Indicelui de cuvinte, editorul a introdus un medalion bio-bibliografic desprins dintr-un volum despre activitatea filologică a Reşiţei Deleanucompletat cu câteva date din perioada următoare anului Consider că primul capitol va fi de folos din cel puţin două motive: cele două cărţi la care m-am referit Otescu şi Karpenko sunt inaccesibile virtualilor interesaţi de denumirile corpurilor cereşti; este puţin probabil ca ampla comunicare a lui I.

Otescu, prezentată la Academia Română, să fie republicată, şi mai puţin probabilă părtășia penisului întrevede o eventuală traducere a lucrării lui I. Pentru a uşura orientarea în spectrul astral, am completat capitolul cu două anexe o reproducere după harta boltei cereşti şi o listă a denumirilor ştiinţifice după un dicţionar de astronomie.

părtășia penisului penis mic gay

Am mai adăuga faptul că materialul astronimic nu se referă doar la nomenclatorul popular românesc, ci şi la cele ale altor popoare, dând astfel posibilitatea de a compara mentalitatea diferitelor etnii şi de a face comparaţii cu motivaţiile care au stat la baza denumirilor corpurilor cereşti. Părtășia penisului observat că mulţi dintre credincioşi şi mă refer la oameni simpli, fără o instrucţie mai largă citesc Sfânta Scripură mecanic, neînţelegând mesajul sau interpretând eronat unele sintagme.

M-am folosit intens de cartea unui profesor care predă Noul Testament la Universitatea din Glascow Barclaydar şi de interpretările unor slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române CorneanuCleopa Capitolul III cuprinde câteva articole cu caracter teoretic despre apelativizare, onimizare, transonimizare, despre semnificaţiile simbolice existente în onomastică.

Aflat în faţa unui corpus de circa de documente medievale bănăţene, am extras câteva nume de persoană sau toponime, le-am interpretat, când acestea nu aveau clarificările necesare, am îndreptat unele interpretări făcute în pripă de autorul volumului Feneşan Acestora le-am mai adăugat o comunicare despre vatra de aşezare a strămoşilor craşovenilor de astăzi, susţinută la Sesiunea de comunicări Cultura populară şi influenţe interetnice, care a avut loc la Caraşova în ziua de 6 iuniecomunicare nepublicată.

Explicaţii mai ample se găsesc în preambulul extrasului din lucrare două localităţi: Petroşniţa şi Teregovacăci lucrarea mi-a fost înapoiată după un an, fără explicaţii, probabil, neîncadrându-se în programul instituţiei respective. Tot în acest capitol, am mai inclus un articol care reprezintă comunicarea susţinută la Simpozionul Naţional de Dialectologie, care a avut loc la Belinţ, în X Şi, în sfârşit, am adăugat şi Postfaţa la un proiect care vizează părtășia penisului atlas lingvistic al graiului românilor dintre Timoc, Morava şi Dunăre, de tipul celor din seria atlaselor pe regiuni Neiescu — Beltechi părtășia penisului Mocanu Fişa bio-bibliografică din Postfaţă a fost inclusă convins fiind că acest al 3-lea volum este ultimul, apariţia lui fiind un dar pe care mi-l face instituţia unde colaborez, Studioul Regional Părtășia penisului Reşiţa, cea care a sprijinit şi apariţia celorlalte două, precum şi a două volume de memorialistică, cinstindu-mi modestul aport cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viaţă, tipuri de erecție care peste 40 i-am închinat lingvisticii, fişa fiind doveditoare în acest sens.

Nu mă refer părtășia penisului la tipăriturile proprii, ci părtășia penisului la ceea ce face pentru românii din provincia Voivodina, pentru cei din sudul Dunării v. Neiescu — Beltechi — Mocanulucrare a cărei Postfaţă am semnat-o şi a fost inclusă în prezentul volum. Merită să cităm, în acest sens, precizarea care se face în prezentarea principalelor norme de care s-a ţinut cont în stabilirea unui mod sau al celuilalt de scriere literă mare sau literă mică.

Este adevărat că ezitările despre care scrie DOOM-2 în continuare sunt explicabile când astfel de cuvinte apar izolat, nu însă şi în enunţuri dezvoltate care crează contextul. Mi se pare incorect să scriem cu literă mică şi abrudeancă persoană din Abrudşi abrudeanca dans.

După cum incorect este să scriem cu literă mică numele vânturilor austru, crivăţ, tisan etc. Domeniul onomasticii nu este pe deplin definit. Nu există studii care să fi abordat unele categorii onomastice: numele de mărci, numele de firme, ideonimele, coreonimele, cum am numit, după modele deja existente numele dansurilor ş. Ioniţă În DOOM-2 nirvana apare cu indicaţia s. Ne mărginim cu aceste puţine exemple, dar nu putem încheia înainte de a face observaţia că un studiu aprofundat al numelor proprii în limba română va trebui să accepte existenţa unor termeni generici nume comune, în speţăcum sunt deal, râu, sat, vale etc.

Aşa am procedat în discutarea coreonimelor a numelor de jocuri populare, peste de denumiri :bătută, brâu, horă, sârbă etc. Aş aduce corecţia de rigoare, anume aceea că în articolul despre aceste denumiri, ar fi trebuit folosită cratima între membrii componenţi, aşa cum ar fi trebuit în conformitate cu norma DOOM-2 şi astronimele scrise cu cratimă între membrii alcătuitori: Cloşca-cu-Pui.

Precizări în acest sens, ample, sunt date de DOOM-2, chiar dacă unele ridică semne de întrebare, în subcapitolul 3. Scrierea cu literă mare. Oricum, nu este în intenţia noastră discutarea justeţei sau a absenţei acesteia a unor prevederi ale DOOM Am vrut doar să-mi justific inconsecvenţele articolelor din prezentul volum, dar şi să-mi exprim nedumeririle faţă de unele inconsecvenţe ale acestui dicţionar normativ.

Corpurile cereşti, în calitatea lor de nume proprii, ca şi numele de oameni, de locuri, de animale etc. Părtășia penisului şi oiconime nume de localităţi cum e cel al oraşului Galaţi există în număr de cinci pe teritoriul ţării noastre Ibidem,ca să nu mai vorbim de antroponime de tipul Ion sau Popescu care există într-un număr de ordinul miilor.

părtășia penisului impulsuri electrice către penis

Părtășia penisului formulată de Al. Graur cu privire la toponimie este valabilă, mai mult sau mai puţin, şi pentru alte subsisteme onomastice Graur Indiferent de particularităţile denumirilor corpurilor cereşti, de motivaţia acestor denumiri, ele nu pot fi studiate decât cu ajutorul metodelor lingvistice. În acelaşi timp, trebuie să ţinem seama de faptul că cercetătorul astronimelor nu se poate limita strict şi fărâmiţat la un astronim sau altul, ci este obligat să-şi extindă cercetarea, abordând şi problemele astronomiei, părtășia penisului de sine stătătoare atât dintr-o perspectivă actuală, cât şi din una istorică, diacronică, precum şi cercetarea datelor pe care i le oferă etnografia, folclorul etc.

Trebuie, de asemenea, să urmărească răspândirea geografică a denumirilor populare existente părtășia penisului limba română, să le compare cu cele din limbile altor popoare, să le urmărească evoluţia din momentul probabil al apariţiei lor până în zilele noastre. În demersul explicării etimologice a numelor de astre suntem obligaţi să le raportăm la credinţe şi obiceiuri care, la rândul lor, sunt legate de îndeletnicirile comunităţilor umane aflate pe locurile părtășia penisului s-au născut denumirile respective.

Experiență de utilizare Alphadominant test de cremă înainte și după utilizare

Anexa 1 şi cele populare, categorii între care nu se poate aşeza o graniţă rigidă, căci între ele există o strânsă legătură. Fără îndoială, denumirile populare ne referim la cele date în adânca antichitate, indiferent în care parte a lumii s-au născut înaintea instituţionalizării nomenclaturii ştiinţifice, oficiale, care însă a preluat în parte denumirile populare.

Nu toată nomenclatura ştiinţifică este opera oamenilor părtășia penisului ştiinţă, nu toată a fost înlocuită cu o alta alcătuită după criterii ştiinţifice. În calitatea lor de nume cuvinte proprii, denumirile corpurilor cereşti au o funcţie de identificare, ele desemnează şi individualizează fiecare corp ceresc, pe măsură ce acesta este descoperit. Astfel de părtășia penisului nu au fost date la întâmplare, ci diferit, de fiecare dată, căci de la o comunitate la alta a existat o altă motivaţie.

Dacă obiectul, corpul ceresc în speţă, are o caracteristică pregnantă, indiferent că este vorba de forma sa, de momentul sau locul apariţiei sale, de evoluţia acestuia, motivaţia se întâmplă să fie aceeaşi chiar şi la comunităţi îndepărtate una de alta, lipsite de legături între ele.

Site-ul cum să crească membru

Foarte multe dintre denumirile cereşti ne dezvăluie nouă celor de azi modul cum îşi reprezentau oamenii din cele mai îndepărtate timpuri sumedenia de corpuri ale cosmosului şi cum le raportau la activităţile lor practice: orientarea în timp şi în spaţiu; ele marcau începutul sezonului agricol, culesul recoltelor, perioadele propice vânătorii sau pescuitului etc.

Astronimele reflectă în modul cel mai cuprinzător, mai plastic şi mai părtășia penisului, multiplele etape pe care le-a parcurs procesul de înţelegere a Universului, căci ele sunt, în acelaşi timp, jaloane trainice ale timpului care ilustrează drumul deloc uşor străbătut de oameni în cunoaşterea Universului Karpenko4.

Dar ne-am pune întrebarea: în ce măsură este util, pentru limba română, un studiu despre astronime, când se ştie că denumirile ştiinţifice, cele mai multe dintre ele, au un caracter internaţional şi că ele nu constituie, de fapt, elemente de vocabular ale limbii române.

Chiar dacă ar fi aşa deşi lucrurile stau cu totul altfel, căci nomenclatura astronomică populară românească numără circa de denumiri, al căror studiu ne dezvăluie aspecte extrem de interesantedeci chiar dacă ar fi vorba numai despre denumirile ştiinţifice, şi tot am avea dreptul să spunem că ele prezintă pentru limba română o importanţă asemănătoare cu cea a neologismelor sau a termenilor tehnicoştiinţifici în general.

Deşi, inerent, ne vom referi şi la nomenclatura ştiinţifică uneori, preocuparea noastră de bază se îndreaptă spre numele populare ale corpurilor cereşti, acestea stârnind interesul oamenilor de ştiinţă români încă de acum un secol PamfileCulianuOtescu ş.

Aceste aprecieri despre astronime, precum şi altele exprimate în subcapitolele următoare, le-am publicat recent, omagiindu-l pe Vasile Frăţilă Ioniţă Cât de vechi sunt numele astrelor? Fără îndoială, primelor fiinţe umane Cerul li s-a părut mai aproape de ele decât propriul lor leagăn, Pământul, cu părtășia penisului lui întinderi, părtășia penisului numeroase şi tainice obiective 12 aflate la mari distanţe, multe dintre ele nefiindu-le accesibile.

În timp ce omului i-a trebuit milenii ca să descopere continentele, oceanele, să exploreze masivele montane şi să străbată întinsele cursuri de apă, Cerul i se înfăţişa privirilor în toată vastitatea şi măreţia sa, ca un tot unitar, vizibil, deşi nu îi era accesibil. Putea, în schimb, să-l contemple, dând frâu liber imaginaţiei, nestingherită de obstacole, cum erau atâtea obiective pământene, atât de potrivnice, care se opuneau cuceririi spaţiului terestru.

Când omul pe penisul wavka ca. ridicat în două picioare, devenind o fiinţă verticală, el şi-a îndreptat privirile spre înaltul cerului, a văzut puzderia de stele şi în momentul acela s-a născut mitul Cerului, născându-se, totodată, şi denumirile stelelor.

A observat apoi că stelele îi veghează nopţile şi-i luminează căile încă necunoscute ale Pământului.

A băgat de seamă că astrele se mişcă într-un anumit fel şi că între mişcarea lor şi succesiunea zilelor şi a nopţilor sau cea a anotimpurilor era o strânsă legătură, chiar dacă nu înţelegea rosturile şi resorturile acesteia.

Când a început să-şi numească semenii pentru a-i deosebi între ei, când a dat părtășia penisului locurilor din jurul său, în acelaşi scop, dar şi pentru a face ordine în lumea obiectelor care deveneau tot mai numeroase pe măsură ce se îndepărta de leagănul apariţiei sale, omul a socotit că e firesc ca şi astrele să poarte nume: fiecare o denumire a sa proprie, părtășia penisului fiind aceeaşi ca şi în cazul acordării de nume oamenilor, locurilor, animalelor etc.

Cum în acele vremuri primordiale, starea de magie domina preponderent, omul primitiv nici nu-şi putea închipui că legătura dintre nume şi obiectul denumit este doar o asociere arbitrară şi ideală, ci o considera ca fiind o legătură reală şi esenţială care uneşte numele cu persoana sau cu lucrul numit Evseev Identificarea numelui cu obiectul era unul părtășia penisului modurile specifice gândirii miticosimbolice.

Există comunităţi umane chiar şi în zilele noastre, unde se păstrează credinţa că numele şi sufletul alcătuiesc un singur tot, motiv pentru care li se dau celor nou-născuţi exclusiv numele morţilor din familie, al unei rude, în general.

Însă, în timp ce semenii săi şi animalele, pe care începuseră să le domesticească, aveau o existenţă trecătoare, iar locurile puteau fi părăsite, astrele îl însoţeau oriunde s-ar fi strămutat, erau mereu aceleaşi, erau văzute mereu în acelaşi loc, iar cele mişcătoare parcurgeau totdeauna acelaşi drum, încât am putea spune că permanenţa lor le făcea cu atât mai necesare, căci erau înzestrate cu atributul veşniciei.

Admiţând supoziţia exprimată mai sus, părtășia penisului îndreptăţiţi să credem că astronimele sunt tot atât de vechi ca oricare alt nume propriu, îndeosebi ca şi cele ale oamenilor şi locurilor. Primele corpuri cereşti care vor fi primit nume au fost acelea care au atras atenţia omului prin spectaculozitatea lor sau prin luminozitate, prin periodicitatea mişcării lor pe crugul Cerului, sau care au făcut o anumită impresie asupra oamenilor, iar mai târziu cele ale căror poziţie şi mişcare coincideau cu momentul declanşării părtășia penisului fenomene terestre, meteorologice etc.

Întâi au fost denumite cele mai uşor observabile părtășia penisului ochiul liber până când, în mileniul al doilea, au venit în ajutorul ochiului omenesc mijloacele optice specializate, apoi cele radar etc. Câte stele sunt pe Cer? O astfel de întrebare nu poate primi un răspuns nici măcar aproximativ. Nu este vorba de astronimele ştiinţifice, acceptate de majoritatea statelor prin convenţii, ci de numărul uriaş al celor populare.

Chiar şi într-un singur idiom există mai multe denumiri pentru acelaşi obiectiv astronomic: la români, Steaua Polară se mai numeşte Împăratul, Candela Cerului, Candela din Perete, Stâlpul, Steajărul, Steaua Ciobanului, Ţagâra sau Ţâgâra.

Tratamente căutate frecvent

Calea Lactee are peste 30 de alte nume. Rut a cules 52 de denumiri populare ruseşti pentru Carul Mare, 21 pentru Orion, 20 pentru Calea Lactee, 18 pentru Venus etc. Dacă astronomii au cremă eficientă pentru penis să aplice un sistem unitar, admiţându-se ca etalon al formelor naţionale scrierea astronimelor în limba latină, nomenclatura cosmică a popoarelor cunoaşte o mare diversitate de denumiri.

Universul este infinit. Numai Galaxia noastră numără peste de miliarde de stele, iar partea accesibilă a Cerului, accesibilă vederii noastre, cuprinde peste de miliarde de galaxii. Aceasta nu înseamnă că şi numărul astronimelor este infinit, deşi 14 numărul obiectelor cosmice descoperite de astronomi, cele care au putut fi identificate, numite şi clasificate, este într-adevăr mare.

Nici măcar stelele Galaxiei noastre nu pot fi văzute toate, din cauză că multe sunt acoperite de aglomerări de pulberi întunecate, de nebuloase. Este vorba, mai ales, de astronimele de dată recentă, ale căror denumiri sunt de fapt nişte indicative: KSB asteroidNGC galaxie etc. Idem, ibidem, 7; Ichim-Tomescu Însă aceste informaţii au un caracter pur părtășia penisului, căci ele se adresează şi sunt accesibile doar specialiştilor. Lungimea penisului cea mai normală aceea nici nu ne vom ocupa de ele, de vreme ce natura lucrării de faţă este una lingvistică, având ca obiect de studiu numele proprii, cu atribute depline pe care le are cuvântul.

Dacă despre inventarul de astronime actual, cel utilizat părtășia penisului prezent de astronomi, putem spune că are un caracter relativ închis, fixat mai ales prin tradiţie, dar şi prin decizii ale unor foruri preocupate pentru a uniformiza şi a standardiza, nu acelaşi lucru îl putem afirma despre sistemele astronomice populare, arhaice.

Posts navigation

În privinţa standardizării, Ptolomei lua în considerare 48 de constelaţii; învăţaţii mongoli socoteau că existădar abia după Congresul Internaţional de Astronomie de la Roma, dins-a stabilit definitiv că acestea sunt în număr de 88, dispuse pe ambele emisfere ale boltei cereşti.

Aşadar, există un sistem astronimic ştiinţific, oficial, livresc, şi unul popular. Sistemul ştiinţific se sprijină în mare părtășia penisului pe cel popular, mai bine zis pe cele populare, căci sunt luate în considerare sistemele populare ale mai multor părtășia penisului.

Astronimele ştiinţifice pot fi aplicate oricărui tip de obiect cosmic, pe când cele populare nu posedă această particularitate. Nu există, de exemplu, denumiri populare pentru asteroizi, deoarece aceştia nu pot fi văzuţi decât părtășia penisului telescop; astronimele populare au fost acordate doar acelor obiecte cosmice care au putut fi observate, din cele mai vechi timpuri, cu ochiul liber. Prioritatea astronimelor populare nu are nevoie de a fi demonstrată, dar o expunere a faptelor ne va convinge de importanţa acestora şi, părtășia penisului, părtășia penisului prioritatea nomenclaturii astronimice populare.

Related Articles

Chiar dacă, inerent, ne vom referi şi la sisteme populare ale altor popoare, ne oprim pentru început la cel popular românesc. Acesta este alcătuit din denumiri străine parte a vocabularului internaţionalcu precizarea că, deşi aparţin sistemului ştiinţific, au pătruns, în parte, şi în cel popular, aşa cum şi neologismele sunt preluate de graiurile populare.

Părtășia penisului li se adaugă numele proprii astronimele româneşti creaţii născute pe terenul limbii româneştiprecum şi preluări traduceri, respectiv calchieri, sau adaptări ale denumirilor străine. Pe de o parte, astronime ca Grapa, Cobiliţa, Găinuşa ş.

Nike 270 de femei

Ichim-Tomescu În privinţa acestora din urmă este greu de spus cu certitudine că ele sunt realmente traduceri sau adaptări, şi că nu sunt, de fapt, creaţii proprii ale poporului român. Aşa, de exemplu, Balena părtășia penisului — cum mai aminteam — în terminologia populară şi sub numele de Chit şi se crede că este vorba despre peştele cel mare biblic care l-a înghiţit pe Iona.

Un argument este şi faptul că neologismulbalenă apare târziu în limbă, la C. Ambele denumiri sunt menţionate în diverse lucrări Culianu50; Pamfile Un alt argument că ar putea fi o creaţie proprie românească este asemănarea constelaţiei cu o balenă chit.

Acelaşi lucru s-ar putea spune despre Peştii numiţi în unele părţi Părtășia penisului despre care se crede că sunt peştii cu care Hristos a hrănit pe cei cinci mii de oameni Otescu Opoziţia terminologie ştiinţifică — terminologie populară se completează cu o alta: astronime vechi şi astronime noi. Această împărţire coincide, la prima vedere, cu cea care priveşte faptul că obiectivele şi numele lor aparţin obiectivelor cereşti văzute cu ochiul liber, iar cele părtășia penisului obiectivelor descoperite cu mijloace tehnice ajutătoare.

Sigur este că unele obiecte cosmice, cum sunt sateliţii de exemplu în afară de Lună, evident sau formele de relief de pe Marte poartă denumiri noi, deoarece oamenii nu au avut cunoştinţă despre ele decât în vremurile noastre v.

Categorii populare

Seria de denumiri noi a apărut după acea dată memorabilă, 7 ianuariecând Galileo Galilei şi-a îndreptat telescopul său spre bolta cerească şi a văzut obiecte cosmice la care ochiul omenesc nu ajunsese părtășia penisului atunci. Denumirile noi sunt extrem de diverse atât în privinţa caracterului lor mărime, luminozitate etc. De altfel, nu putem vorbi de o vechime propriu-zisă a astronimelor, ci de vechimea interesului faţă de corpurile cereşti, de vechimea astronomiei.

Preocupările astronomice măsoară câteva milenii dacă ne referim la părtășia penisului chinezi, la astronomia asiro-babilonienilor, cea a arabilor sau a egiptenilor. Aşa, de exemplu, asiro-babilonienii au considerat astronomia nu numai ca ştiinţă de observaţie, ci şi ca o disciplină teoretică. Ei au efectuat o grupare a stelelor şi constelaţiilor. Ştiau încă din sec.

Poveștile noastre pentru pacienți

Cosmologia şi astronomia egiptenilor au fost alterate de gândirea lor pronunţat mitică. Cunoşteau 36 de constelaţii; au întocmit un calendar lunar în anul î.

  • Penisuri masculine la femei
  • Bărbați și-a împărtășit probleme și i-a spus ca o crema Alphadominant l-au ajutat pentru a crește membru, și, de asemenea, a dat și continuă să dea de neuitat sex la el și mireasa lui.
  • Produse pentru animale din Samara pentru livrare la domiciliu; Vellvet: Medicamente de uz veterinar ; Suntem specializati in vanzarea cu amanuntul a produselor de uz veterinar pentru diverse scopuri: medicina si antiseptice, medicamente antihelmintice și preparate pentru dinți și oase, imunitate pentru medicamente, si pentru a imbunatati pielea si blana animalului tau de companie.

Surprinzător de exacte erau calculele astronomice ale populaţiei Maya. Aristah din Samoa a fost un părtășia penisului al părtășia penisului Copernic, iar Hiparcus sec.

DER, I, Despre cunoştinţele de astronomie ale strămoşilor noştri daco-geţi se cunosc relativ destul de multe lucruri. Se spune că Zamolxis a fost elevul lui Pythagoras şi a învăţat de la acesta multe noţiuni de astronomie, iar o parte le-a deprins de la egipteni, după cum mărturiseşte Strabon.

părtășia penisului penis mic care poziție este mai bună

Aceleaşi afirmaţii le găsim şi la Porphirios şi Iordanes Crişan Până aici a fost vorba despre necesitatea denumirii corpurilor cereşti, ca o cerinţă ştiinţifică, şi despre vechimea relativă a acestor denumiri, mai exact despre vechimea procesului de denominaţie cu privire la corpurile cereşti. Categorii de astronime O clasificare a astronimelor, fără să intrăm în detalii, am făcut-o într-un articol mai vechi Ioniţă, aici urmând să ne ocupăm mai îndeaproape de toate cele 4 categorii: 1 astronime metaforice; 2 astronime metonimice; 3 astronime mitologice; 4 astronime comemorative.

Nici în cazul celei de a patra categorii nu putem afirma că ele nu au legătură, mai evidentă sau mai subtilă, cu una din celelalte categorii, deşi în această categorie există unele pur mitologice, dar cele mai multe sunt date de cercetători convenţional, după modelul celor părtășia penisului menţionate.